Nieuwe info i.h.k.v. Covid19

Beste leden, familie en Sjutsevrung,


Graag willen wij als bestuur jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen op het gebied van Covid-19 en de gevolgen voor onze vereniging.


Onlangs hebben wij naar aanleiding van het verbod op de evenementen die vergunning plichtig zijn besloten dat het Koningsvogelschieten in 2020 niet kan door gaan. Wij vinden dit als bestuur ontzettend jammer.


De contributie over het jaar 2020 is en blijft ongewijzigd. € 100,= voor volwassen leden en € 50,= voor jeugdleden. Wij hebben als bestuur wel de mogelijkheid open gelaten om eventueel 25% korting te verstrekken op deze contributie. Mochten er leden zijn die hiervan gebruik willen maken kan dit geheel vrijwillig gebeuren. Leden die de contributie reeds volledig hebben overgemaakt kunnen indien ze gebruik wensen te maken van bovenstaande regeling contact opnemen met Albert Kelleter of Kevin Meessen (Penningmeesters).


Graag maken wij jullie nogmaals attent op het nieuwe rekeningnummer waarop de contributie kan worden overgemaakt: NL79 RBRB 078 770 4377

We rekenen gezien de vaste lasten gewoon op het tijdig overmaken van de contributie.


Hoe gaan we nu verder?


Afgelopen week heeft het kabinet de maatregelen versoepeld voor sport. Concreet betekend dit dat wij op 16 mei een start kunnen maken met het schieten op de Sjutsewei. Echter zal dit nog niet kunnen zoals dat wij dit vroeger deden. We schieten dan ook geen reguliere competitie maar enkel voor de ontspanning en plezier (der Sjpass), bij goed weer elke zaterdag. Tevens is de agenda 2020 niet meer leidend. Het clubgebouw incl. bar zal voorlopig tot 1 september nog niet open mogen worden gesteld (drank verbruik vanuit de vereniging is niet toegestaan).


We zullen derhalve uit moeten gaan van een door ons als bestuur opgezet protocol wat hieronder verder wordt omschreven en door een ieder dient te worden gerespecteerd.

 1. Tijdens het schieten zal enkel de kleine ingang open zijn voor schutters. Hier kan men ook gebruik maken van de sanitaire voorziening (let op 1 voor 1 bij sanitair zie omschrijving punt 2). De bestuurskamer en clubgebouw (bar gedeelte) zal tot zoals nu is aangegeven pas op 1 september beschikbaar worden.
 2. Om de anderhalve meter strikt te kunnen borgen zal iedere schutter 1 voor 1 zijn materialen boven gaan halen en opbergen. Dit betekend dat de tweede schutter buiten wacht op veilige afstand (1,5meter)
 3. De banken onder de schietmasten zullen niet in gebruik worden genomen. Deze zijn met lint afgezet. Iedere schutter zal op een witte tuinstoel plaats moeten nemen met in acht name van 1,5meter afstand.
 4. Na ieder schot zal de Jekker / evt. oplegstang moeten worden gedesinfecteerd. Advies aan schutters is spannen met plastic handschoenen. De Schutterij voorziet echter in middelen voor de desinfectie.
 5. Voor alle overige zaken zijn de richtlijnen en adviezen van het RIVM van kracht.
  • Geen klachten kom schieten
  • Houd 1,5meter afstand
  • Hoest en niest in de ellenboog
  • Schud geen handen
  • Was regelmatig je handen
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Wel klachten blijf thuis
  • Beperk sociale contacten


Verder wil wij jullie nog mededelen dat wij voornemens zijn om de huis aan huis verkoop van loten in de maand oktober te realiseren.
Dit mede ook omdat de opbrengst van de loten bijdraagt aan een gezonde financiële vereniging (week 42 en week 43).


Tot slot willen wij jullie vragen om goed op jezelf en jullie dierbaren te letten. Blijf vooral gezond.

Sint Henricus op Facebook

Like en deel onze website